Reklamace

Reklamační formulář

Přihlásit
 
 
 
 
Základní informace
Internetový obchod E-Střešní nosiče se nikdy nesnaží spotřebitele oklamat či ho záměrně dostat do nevýhodné situace, avšak občas se může stát, že nastanou nějaké potíže, ať už s funkčností výrobku nebo s doručením zásilky. V takovýchto případech Vás nenecháme ve štychu a co možno nejrychleji a nejlépe tyto potíže vyřeší.

Zásilka není kompletní nebo je mechanicky poškozená
Přebírající osoba je povinna při přebírání zásilky překontrolovat neporušenost pásek a obalu zásilky. Stejně tak je povinen překontrolovat počet přebíraných balíků a případně odmítnout převzetí nekompletní zásilky či rozbalených balíků nebo mechanicky poškozených balíků. Pokud odmítnete část nebo celou dodávku, vždy nás kontaktujte, abychom celou věc prošetřili a urychleně Vám znovu dodali Vámi objednané zboží.
Pokud zjistíte poškození zásilky nebo nekompletnost zásilky až po rozbalení, tedy po odjezdu řidiče spediční služby, je třeba nás kontaktovat na emailu: info@e-stresninosice.cz. V emailu uveďte číslo daňového dokladu, adresu příjemce, kde je balík umístěn, přesný popis závady/problému a nejlépe mobilní kontakt na sebe. Toto je potřeba učinit nejdéle následující pracovní den po přijetí reklamované zásilky.
V případě využití Expresní přepravy: Obratem Vám sdělíme číslo na reklamační linku příslušného depa přepravce a bližší postup pro nejrychlejší vyřízení nepříjemné situace. Dopravce s Vámi přijede sepsat škodní protokol. Tento protokol nám prosím zašlete na email: info@e-stresninosice.cz a my Vám zašleme zboží nové.
V případě využití České pošty: Je třeba na Vaši doručovací poštu, ze které Vám zásilku doručen nebo na které jste si ji vyzvedli, zásilku doručit v původním kompletním obalu. Na tamějším reklamačním oddělení s Vámi bude sepsat škodní protokol. Tento protokol nám prosím zašlete na email: info@e-stresninosice.cz

Zboží obsažené v zásilce neodpovídá objednávce nebo se neshoduje s daňovým dokladem
Pokud jste zásilku od přepravce převzali a po rozbalení jste zjistili, že zásilka neodpovídá daňovému dokladu, kontaktujte nás prosím neprodleně na emailu: info@e-stresninosice.cz. V emailu uveďte číslo daňového dokladu, nesrovnalosti v dodávce oproti daňovému dokladu a nejlépe mobilní kontakt na sebe. Obratem Vás budeme kontaktovat.
Pokud neodpovídá převzatá zásilka objednávce, ovšem odpovídá daňovému dokladu, pak nás prosím kontaktujte na emailu: info@e-stresninosice.cz. V emailu uveďte číslo daňového dokladu, nesrovnalosti oproti objednávce a nejlépe mobilní kontakt na sebe. Obratem Vás budeme kontaktovat.

Zboží nefunguje tak, jak by mělo ihned po převzetí
V rámci ochrany spotřebitele, aby zboží nebylo jakýmkoliv způsobem použité, jsou všechny námi prodávané výrobky nerozbalené a tudíž i nevyzkoušené, takže vyjímečně může dojít k oboustranně nepříjemné situaci, jakou je dodání vadného kusu od výrobce. Vaše reklamace bude vyřízena co rychleji. V naprosté většině případů se tyto situace vyřeší do 14 dnů ode dne vrácení zboží, většinou výměnou za nový kus. Pro urychlené vyřízení těchto reklamací je třeba, aby bylo zboží zasláno a doručeno zpět k nám nejdéle do 14 dnů od převzetí.

Zboží začne být vadné v průběhu užívání
V případě, že je zboží v záruční lhůtě a v průběhu jeho užívaní se začne projevovat vada, která brání řádnému užívání výrobku, je nejrychlejším postupem telefonický kontakt. Vaše reklamace bude vyřízena co rychleji. V naprosté většině případů se tyto situace vyřeší do 14 dnů ode dne vrácení zboží, většinou výměnou za nový kus. Pro urychlené vyřízení těchto reklamací je třeba, aby bylo zboží zasláno a doručeno zpět k nám nejdéle do 14 dnů od převzetí.

Reklamační podmínky

Všeobecná ustanovení
1. Tyto reklamační podmínky se vztahují pouze na zboží zakoupené od Prodávajícího (dále jen "Zboží") a v záruční době na něj Kupující uplatňuje práva z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace").
2. Prodávajícím je Lukáš Krčma, Hřibská 2036/8, Praha 10, 100 00, Ič: 74664662, DIČ: 8509191834 (dále jen "Prodávající").
3. Kupujícím je fyzická či právnická osoba, která uzavřela s Prodávajícím kupní smlouvu na koupi Zboží, které je předmětem reklamace.
4. Tyto reklamační podmínky jsou plně v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník (dále jen "Zákon"), a v situacích, které nejsou přímo řešeny těmito reklamačními podmínkami se postupuje dle ustanovení tohoto Zákona. Výjimku tvoří nákup, kdy je Kupujícím podnikatelský subjekt (uvedeno IČ a/nebo DIČ na daňovém dokladu), v tomto případě se pak reklamace plně řídí zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník.

Záruční podmínky
1. Délka záruční doby je uvedena na daňovém dokladu za Zboží. Není-li tam uvedena, je stanovena Zákonem na 24 měsíců až na výjimky uvedené v Zákoně. Záruku 24 měsíců neposkytujeme na světelný program, žárovky a xenon výbojky. U tohoto zboží je záruční doba zkrácena na 6 měsíců, není-li uvedeno jinak. Vše na výrobní vady produktu.
2. Vykazuje-li objednané Zboží zjevné nedostatky (například porušený obal) již při přebírání zboží, má Kupující právo Zboží nepřevzít. V takovém případě bude Zboží zasláno zpět Prodávajícímu. Ten má povinnost vše uvést do pořádku a Zboží Kupujícímu odeslat znovu v co nejkratším možném termínu.
3. V případě, že se při užívání Zboží Kupujícímu vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující postupovat v souladu s těmito reklamačními podmínkami a uplatňovat Reklamaci.
4. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení nabývá účinnosti dnem akceptace přijetí zboží Prodávajícím. Prodávající má právo neakceptovat přijetí zboží od Kupujícího v případě, že nejsou splněny podmínky dané Zákonem a Obchodními podmínkami Prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva kompletně ruší a smluvní strany jsou si povinny navrátit všechna plnění, která si na jejím základě již poskytly. Více podrobností o odstoupení od smlouvy naleznete v Obchodních podmínkách.

Vyřizování reklamací
1. Místem vyřizování Reklamace se rozumí kancelář Prodávajícího nebo autorizované servisní středisko výrobce.
2. Ke každé reklamaci náleží žádost o reklamaci. V případě osobního předání reklamovaného Zboží Prodávajícímu je možné sepsat reklamační příjemku v kanceláři Prodávajícího. V případě zasílání reklamovaného Zboží Prodávajícímu prostřednictvím přepravní služby je Kupující povinen ke Zboží přibalit vyplněnou žádost o reklamaci.
3. V případě zasílání reklamovaného Zboží Prodávajícímu se za den přijetí Reklamace považuje den obdržení poslední součásti Zboží Prodávajícím. A za den vyřízení reklamace se považuje den předání vyřízené Reklamace přepravní službě. V tomto případě je Kupující také povinen zaslat reklamované Zboží spolu s veškerým příslušenstvím a spolu s originálem záručního listu a žádosti o reklamaci a kopií daňového dokladu. Kupující je povinen zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození Zboží, je také povinen zboží označit dle jeho povahy (křehké atd.). Při této přepravě je za řádné doručení k Prodávajícímu zodpovědný Kupující, který uplatňuje reklamaci.
4. V případě, že Kupující bude požadovat řešení Reklamace formou opravy, má Prodávající právo ho přesměrovat na servisního partnera příslušného výrobce.
5. Reklamace musí být vyřízena bez odkladu a v co nejkratším možném termínu. Platí zde zákonná lhůta, tedy 30 dní od dne následujícího po dni doručení žádosti o reklamaci na adresu kanceláře Prodávajícího, pokud se Prodávající nedohodne s Kupujícím na lhůtě delší. Není-li poté Reklamace vyřízena vznikají Kupujícímu stejná práva a povinnosti jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
6. Kupující je povinen převzít si vyřízenou Reklamaci co nejdříve na výzvu Prodávajícího, případně dohodnout podmínky přepravy s Kupujícím.
7. Prodávající označí Reklamaci za neoprávněnou v případě, že:
- vada vznikla špatnou či neodbornou obsluhou (instalací), nepřiměřeným zacházením či použitím,
- byla vada způsobena v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození či povětrnostních vlivů,
- bylo zjištěno poškození ochranných pečetí, garančních známek či štítků s výrobními čísly.
8. Prodávající vystaví Kupujícímu Reklamační protokol, ve kterém bude stanoveno minimálně datum přijetí Reklamace, datum vyřízení Reklamace, zjištěná vada a způsob jejího odstranění.

Závěrečná ustanovení
1. V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího předem informuje o záměru uplatnit Reklamaci a ten mu doporučí nejvhodnější formu řešení dané Reklamace vzhledem k povaze Zboží a vady.
2. Změny vyhrazeny.
Nákupní košík

Košík je prázdný

Poslední navštívené produkty
  • Doposud jste žádný produkt nenavštívil(a).
© E-Střešní nosiče | střešní nosiče, střešní boxy, nosiče kol, sněhové řetězy